top of page

Stichting

De stichting Talenten aan de slag is een initiatief van het echtpaar Richard en Diana Nieuwenhuizen. Zowel Diana als Richard zijn vrijwilligers in hart en nieren. Diana was zeer actief als hulpmoeder op de basisschool toen de kinderen nog klein waren. Richard heeft al heel lang en nog steeds diverse bestuursfuncties en traint jonge voetballertjes op zijn club. Samen organiseren zij activiteiten met en voor jongeren in hun kerk en de regio Amstelland. Zij hadden altijd al een droom om samen meer te gaan doen voor mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Toen kwam het idee om

dit op te pakken in het verlengde van het aannemingsbedrijf JCN waar Richard t/m 31 december 2017 directeur-eigenaar van was.

 

JC Nieuwenhuizen BV heeft zelf al een machinale werkplaats en het opleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen een veilige omgeving werd in 2013 geboren. Door een (pilot) project in Amsterdam-Noord kwam het idee in een stroomversnelling en zo werd de stichting opgericht op 29 december 2014.

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij: Stichting Talenten aan de slag, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende Amstelveenseweg 729, 1081 JE Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62239988, hierna verder te noemen: Talenten aan de slag.

Stichting Talenten aan de slag heeft een ANBI-verklaring (RSIN 854722099) en is zodoende door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor het mogelijk is om uw giften af te trekken bij uw Belastingaangifte. 

 

Meer informatie over ANBI-instellingen en aftrekbaarheid vindt u via deze link:  http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algemeen_nut_beogende_instellingen 

 

Artikel 1. Definities

Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Talenten aan de slag

Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische overboeking, via de website van Talenten aan de slag, een donatie doet aan Talenten aan de slag

Online doneren: het geven van geld middels een elektronische overboeking via de website van Talenten aan de slag aan Talenten aan de slag

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Talenten aan de slag. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden. Talenten aan de slag behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten Talenten aan de slag

Online donaties komen volledig ten goede aan Talenten aan de slag. Talenten aan de slag is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties, mits overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.

 

Artikel 4. Plichten Talenten aan de slag

Talenten aan de slag verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig haar statutaire doelstellingen.

Talenten aan de slag neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. 

Alle personen die namens Talenten aan de slag bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

 

Artikel 5. Plichten gevende partij

Om online een donatie te kunnen doen dient de gevende partij minimaal 16 jaar oud te zijn. Indien een gevende partij de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, dient een online donatie via een van de ouders of verzorgers te geschieden.

De gevende partij geeft de correcte naam en identiteit op.

De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

Talenten aan de slag doet aangifte bij de politie indien de gevende partij onder valse naam of identiteit dan wel met middelen waarover hij/zij niet mag beschikken en waarover hij/zij geen zeggenschap heeft, donaties verricht.

De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig

 

Artikel 6. Wet bescherming persoonsgegevens

Talenten aan de slag verwerkt de door de gevende partij aan Talenten aan de slag verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gesteld.

Deze persoonsgegevens worden door Talenten aan de slag verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De gevende partij heeft het recht zich te verzetten tegen verwerking van deze gegevens in het kader van marketingactiviteiten.

De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Talenten aan de slag geregistreerde gegevens juist zijn en het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn. Talenten aan de slag heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.  

Artikel 7. Cookies
Talenten aan de slag maakt gebruik van cookies op delen van haar website. Er worden bij het bezoek aan het deel waar de onderhavige donaties worden behandeld, geen cookies geplaatst door Talenten aan de slag dan wel door enige andere partij.

 

Artikel 8. Slotbepalingen
De disclaimer en het privacy statement die Talenten aan de slag hanteert zijn onverkort van toepassing. Indien partijen, in geval van het ontstaan van een geschil, er niet in slagen onderling tot overeenstemming te komen, verklaren zij hierbij dat de rechtbank te Amsterdam bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Partijen verklaren voorts dat Nederlands recht van toepassing is.

  

Algemene voorwaarden

bottom of page